Οργάνωση

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Επειδή το αντικείμενο των μελετών τις οποίες εκπονεί το Γραφείο είναι σύνθετο, απαιτεί έμπειρους μελετητές με ειδική γνώση των επιμέρους τεχνικών θεμάτων και γνώση της ιδιαιτερότητας της μελέτης, το αντικείμενο της οποίας, εκτός του ότι αυτό καθ’ αυτό είναι συνήθως πολύπλοκο μπορεί να παρουσιάζει πολύ ειδικές απαιτήσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ανάγκη αντιμετώπισης του αντικειμένου σε πολύ βραχύ χρονικό διάστημα, καθιστούν αποφασιστικής σημασίας την ποιότητα της μελέτης και την οργάνωση της ομάδας μελέτης του γραφείου.

Κρίσιμα στοιχεία σε αυτή την οργάνωση αποτελούν:

 • Η εμπειρία της ομάδας μελέτης.
 • Η εσωτερική οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας μελέτης.
 • Η σχέση των μελετητών με τον κύριο του έργου.
 • Το χρονοδιάγραμμα μελέτης.
 • Το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της προόδου και έγκαιρης προσαρμογής της μελέτης

Η ομάδα μελέτης του γραφείου που συγκροτείται για κάθε έργο, αποτελείται από μηχανικούς, με πολύ εξειδικευμένη εμπειρία σε σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα και έχει οργανωθεί με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει υψηλή ποιότητα μελετητικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, η εσωτερική οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας μελέτης βασίζεται στις εξής αρχές :

 • δημιουργία των αναγκαίων οργάνων, που θα διοικούν, συντονίζουν και προωθούν τις μελέτες και τις διαδικασίες
 • δημιουργία αλληλο τροφοδοτούμενων επιστημονικών ομάδων με σαφή επιμερισμό αντικειμένου
 • εξασφάλιση διακριτής κατανομής αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ταχύτητα, ο έλεγχος της πληρότητας και η ανάληψη συγκεκριμένων ευθυνών.

Οι παραπάνω γενικές αρχές, αναλύονται ειδικότερα στα εξής μέτρα :

Α) Στη δημιουργία ομάδων εργασίας με υπεύθυνους εταίρους του γραφείου για τη συνολική διοίκηση και το συντονισμό του έργου, των οποίων τη γενική εποπτεία αλλά και τον συντονισμό έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας υπεύθυνος για οποιαδήποτε προσφορά, οικονομική ή παροχής υπηρεσιών, καταθέτει το γραφείο προς τους πελάτες του.

Β) Στην ενιαία οργάνωση των ομάδων μελέτης του γραφείου και των συνεργαζόμενων με το γραφείο μας άλλων ειδικοτήτων. Έτσι, για κάθε επιμέρους μελέτη έχει επιλεγεί μία πλήρης ομάδα ή ομάδες (ανάλογα με το μέγεθος του έργου και το βαθμό δυσκολίας της μελέτης ) υπό τον συντονισμό ενός έμπειρου στελέχους, τουλάχιστον εικοσαετούς εμπειρίας. Ο υπεύθυνος της κάθε ομάδας, φροντίζει να οργανώνει την λειτουργία της ομάδας του, να επικοινωνεί μέσω των συντονιστών με όλα τα μέλη των επιμέρους ομάδων άλλων ειδικοτήτων, να

τηρεί και να προσαρμόζει την ομάδα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τέλος να παρουσιάζει μέσο εβδομαδιαίας έκθεσης προόδου την πρόοδο της μελέτης που εκπονεί η ομάδα .

Οι μελετητικές ομάδες του γραφείου μας συγκροτούνται συνήθωςαπό:

 • κύριους – έμπειρους μελετητές, (senior) εταίρους, με ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της παραγωγής ολοκληρωμένων «αντικειμένων»
 • λιγότερο έμπειρους μελετητές (junior), με ευθύνη για την παραγωγή επιμέρους «αντικειμένων»
 • υπεύθυνο ηλεκτρονικής σχεδίασης και αρχείων
 • σχεδιαστές – μηχανικούς και υπόλοιπο προσωπικό υποστήριξης.
 • ειδικούς συνεργάτες εφόσον η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της μελέτης το απαιτεί.

Που θα μας βρείτε

maps

ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Καρύστου 6 - Αμπελόκηποι
Τηλ.:  210-6912170, 210-6922771
fax: 210-6926105 
email:  pck@otenet.gr

 

logox.gif