Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η μελέτη, επίβλεψη, έλεγχος μελετών και διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

Ι. Μελέτες

Δομοστατικές μελέτες κτιριακών έργων από ωπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, φέρουσας τοιχοποιίας, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, μελέτες γεφυρών και γενικά τεχνικών έργων, υπογείων τεχνικών έργων (σήραγγες, cut & cover), μελέτες επισκευής και ενίσχυσης σε κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος , για αστοχίες από σεισμό, πυρκαγιά, πρόσθετα φορτία, αλλαγή χρήσεως, διάβρωση κ.λ.π., Μελέτες επισκευής και αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων από λιθοδομή, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας των, Μελέτες προσεισμικής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία, στατικές, έλεγχοι μελετών κτιριακών και γεφυρών και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας. Επίσης εκπονούνται μελέτες μικρών συγκοινωνιακών έργων όπως και εδαφοτεχνικές μελέτες.

ΙΙ. Επίβλεψη και Διαχείρηση Έργων

Επιβλέψεις φέροντα οργανισμού κτιριακών έργων, Διαχείριση έργων (project management), Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης, Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, Σύνταξη τευχών προμετρήσεων & προϋπολογισμού, Σύνταξη συμβάσεων και συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου, Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός, Εκπόνηση σχεδίου ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, Υπηρεσίες συμβούλου έργων πολιτικού μηχανικού τόσο σε Δημόσιους όσο και Ιδιωτικούς φορείς.

 

 

Που θα μας βρείτε

maps

ΠΑΓΩΝΗΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Καρύστου 6 - Αμπελόκηποι
Τηλ.:  210-6912170, 210-6922771
fax: 210-6926105 
email:  pck@otenet.gr

 

logox.gif