ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ,7 ΟΡΟΦΟΥΣ, 4 ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

Σεπτέμβριος, 2021

Μετάτην εκπόνηση της στατικής μελέτης ολοκληρώνεται και η επίβλεψη του κτιρίουγραφείων στην Λεωφόρο Συγγρού για λογαριασμό των εταιρίων Dimand και Prodea σε συνεργασία με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Bennetts Associates καιDivercity Architects . Το συνολικό εμβαδό του συγκροτήματος ανέρχεται σε 30.900μ2 εκ των οποίων 13.900 μ2 είναι υπόγειοι χώροι. Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείταιαπό δυο λειτουργικά και στατικά ανεξάρτητα κτίρια η κατασκευή των οποίωναναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021 (κτήριο Α) και τον Μάιο του 2022 (κτήριο Β) αντίστοιχα.  Για τηνανέγερση του κτηριακού συγκροτήματος υιοθετούνται βέλτιστες διεθνείς πρακτικέςως προς την αειφορία της κατασκευής, με στόχο την πιστοποίηση του κτηρίουκατά LEED στο επίπεδο Gold. Το κτίριο Α θα στεγάσει τα νέα γραφεία του ομίλου GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ