Πτυχία - Πιστοποιητικά

Το γραφείο διαθέτει τρείς κατηγορίες μελετητικών πτυχίων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Ένα  πτυχίο στην Κατηγορία 08 Ε΄ τάξης Στατικές Μελέτες  (12 μονάδες δυναμικού ) , ένα πτυχίο Κατηγορία 10 Α΄ τάξης Συγκοινωνιακές Μελέτες ( 3 μονάδες δυναμικού) και ένα πτυχίο Κατηγορίας 21 Α΄ τάξης Γεωτεχνικές Μελέτες (1 μονάδα δυναμικού). 


Η εταιρεία για την διασφάλισης ποιότητας του εξαγόμενου προϊόντος ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες συμφώνα με το ISO-9001: 2015 που διαθέτει με αποτέλεσμα εγγυημένη, ομαλή και αποτελεσματική εξέλιξη κάθε έργου. Σε ότι αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγεία και ασφάλεια των εργαδομένων η εταιρία διαθέτει ISO 14001: 2015. Επίσης όλα τα εκπονούμενα από το γραφείο μας έργα καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια  επαγγελματικού κινδύνου (annual covers).