ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΜΠΩΝ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΛΑΡΙΣΑ/ΠΗΝΕΙΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

17 Μαρτίου 1959

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

25 Νοεμβρίου 1959

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

101.247,25 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη της γέφυρας ποταμού Πηνειού στη Λάρισα για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Οδών και Οδοστρωμάτων Α.Ε. σε συνεργασία με το γραφείο Ζεράρ Ναχνικιάν με ποσοστό συμμετοχής 40%. Η κυρίως γέφυρα έχει συνολικό μήκος 154,00 m και με τις δύο εν σειρά άνω διαβάσεις ( ανοίγματος 25.10 m και 30.50 m ) στην πλευρά της Λάρισας φθάνει συνολικά τα 209,60m. Η κυρίως γέφυρα είναι τριών ανοιγμάτων ( αμφιέρειστο 48.00 m πάνω από τον ποταμό και δύο αμφιέρειστα συνολικού μήκους 53.00 m σε κάθε πλευρά του ποταμού ) και γεφυρώνει τον ποταμό Πηνειό. Το μεσαίο άνοιγμα αποτελείται από 6 προεντεταμένες δοκούς ύψους 2.60 m , μορφής Τ, που φέρουν το κατάστρωμα της γέφυρας πλάτους 14.00 οι οποίες εδράζονται μέσω διαδοκίδας σε τμήμα προβόλου μήκους 3.40 m των εκατέρωθεν ανοιγμάτων.Τα ακραία τμήματα της κύριας γέφυρας συνολικού μήκους 53.00 m το κάθε ένα συνθέτονται από ένα άνοιγμα 31.40m που εδράζεται στο ακρόβαθρο και στον έναν από τους δύο στύλους, μορφής V του μεσοβάθρου και από ένα άνοιγμα μήκους 18.20 m που γεφυρώνει την απόσταση που σχηματίζουν οι στύλοι V συν έναν πρόβολο μήκους 3.40 m.Ο φορέας των τμημάτων αυτών αποτελείται από κιβωτοειδή προεντεταμένη δοκό ύψους 2.60 m μορφής διπλού κιβωτίου με πλάτος 14.00 m. Τα μεσόβαθρα της γέφυρας έχουν ύψος 16.00 m περίπου από τα οποία 8.00 m εντός του εδάφους και θεμελιώνονται μέσο 66 προεντεταμένων πασσάλων d=0.40m που φέρουν στην κεφαλή τους πασσαλοεσχάρα.Οι αμφιέρειστες δοκοί εδράζονται μέσω κινητών εφεδράνων από NEOPRENΕ και με σταθερές πλάκες μολύβδου στα μεσόβαθρα και ακρόβαθρα της γέφυρας.Στην πλευρά προς τη Λάρισα κατασκευάστηκαν δύο άνω διαβάσεις, σε συνέχεια με τη γέφυρα, οι οποίες αποτελούνται από προεντεταμένες αμφιέρειστες δοκούς ύψους 1.50 m οι οποίες εδράζονται μέσω εφεδράνων σε τοιχώματα ύψους 8.00 m και πάχους 0.80m τα οποία θεμελιώνονται στο έδαφος με πέδιλα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: