ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΣΤΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΣΤΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΣΕΡΡΕΣ/ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

21 Ιανουαρίου 2003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

16 Σεπτεμβρίου 2004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

6.480.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας στα πλαίσια της σύμβασης ελέγχου μελετών της Εγνατίας Οδού Α.Ε. διενέργησε τον έλεγχο της οριστικής μελέτης της γέφυρας του Πετριστίου στο τμήμα 60.3.4. του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Ανισόπεδος κόμβος Νέου Πετριτσίου – Προμαχώνας. Η γέφυρα Πετριτσίου έχει την ιδιομορφία τα πρώτα ανοίγματα και των δύο κλάδων της να βρίσκονται πάνω από ενεργό ρήγμα με συνέπεια, μετά από σεισμοτεκτονική έρευνα, να προταθεί σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού 0.45g για την ανάλυση της . Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε από τους μελετητές την εταιρία Δομοστατικές Μελέτες Α.Ε. και με την σύμφωνη γνώμη της Εγνατίας Οδός Α.Ε. να χρησιμοποιηθούν για την έδραση της ανωδομής στην υποδομή ελαστομεταλλικά εφέδρανα υψηλής απόσβεσης ( ειδικά εφέδρανα σεισμικής μόνωσης ) και όχι συνήθη ελαστομεταλλικά εφέδρανα χαμηλής απόσβεσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: