ΓΕΦΥΡΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΚΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΓΕΦΥΡΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΚΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΒΕΡΟΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

26 Μαρτίου 2003

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:

4 Φεβρουαρίου 2004

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

1.667.046,74€

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το γραφείο μας εκπόνησε την οριστική μελέτη τριών τεχνικών στην Χ.Θ. 13+098.89 του οδικού άξονα Βέροια – Νάουσα στον νομό Ημαθίας που εξυπηρετούν τη διέλευση πάνω από το ρέμα Κολυμπάκου της αρτηρίας και των παραπλεύρων οδών SR5A - SR8D, και μίας υδατογεφύρας για τη διέλευση αρδευτικού καναλιού. Για το τεχνικό της SR5A το ορθό άνοιγμα μεταξύ των ακροβάθρων είναι 18.71m και η γωνία λοξότητας ως προς τον άξονα του ρέματος 72.98°. Για τα τεχνικά της αρτηρίας και της SR8D το αντίστοιχο ορθό άνοιγμα είναι 20.00m και η γωνία συνάντησης με τον άξονα του ρέματος είναι 90.00°. Ο φορείς των τεχνικών αποτελούνται από ένα αμφιέρειστο άνοιγμα θεωρητικού ανοίγματος 21.40m και συντίθενται από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς Β35 h=1.10m και χυτή επί τόπου πλάκα (επί ξυλοτύπων) πάχους d=0.20m. Ο αριθμός των δοκών για την SR5A είναι 7 για την αρτηρία 18 και για την SR8D 6.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: