ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΔΑ

ΕΡΓΟ:

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΔΑΣ/Ν.ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ / ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Εκπονήθηκε η Οριστική Μελέτη και η επίβλεψη της σιδηροδρομικής γέφυρας του ποταμού Άρδα για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Παντεχνική α.ε. και Λ. Παπαοικονόμου. Η γέφυρα γεφυρώνει τον ποταμό Άρδα στη Θράκη έχει συνολικό μήκος 636,00 m και αποτελείται από 24 ανοίγματα των 26,50 m. Η διατομή των δοκών της γέφυρας είναι μορφής διπλού Τ συνολικού ύψους 2.45 m . Οι δοκοί εδράζονται στα μεσόβαθρα μέσω εφεδράνων κύλισης που επιτρέπουν οριζόντια μετακίνηση στη διεύθυνση του άξονα της γέφυρας. Το κάθε ένα μεσόβαθρο αποτελείται από τέσσερις κυκλικές κολώνες διατομής d=1.35 m οι οποίες είναι συνέχεια των πασσάλων της θεμελίωσης. Η ανωδομή της γέφυρας κατασκευάστηκε με προωθούμενο μεταλλικό φορείο. Η μελέτη καθώς και η επίβλεψη του έργου λόγω της δυσκολίας που παρουσίαζε, έγινε για λογαριασμό της εργοληπτικής εταιρίας δημοσίων έργων Παντεχνική Α.Ε..

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: